Ligeti

Services

Ligeti

הכנה לתואר דוקטור ועבודה עם כתבי ידיו בארכיון פאול זאכר בבזל, שוויץ

 

 
כינור מונח על ספר תווים